Mateřská škola, Brno - Bieblova

ŠKOLNÍ ŘÁD

 ŠKOLNÍ  ŘÁD 
Vážení rodiče,vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole.
Přejeme si, abyste u nás byli spokojeni a rádi k nám chodili.                                                                    
Kolektiv pracovníků mateřské školy  
Pedagogičtí pracovníci:                  
Bieblova 25

Pomněnky

Bc. Zuzana Vršková DiS.

 

 

Slunečnice

Martina Weinbergerová – statutární zástupce

 

Mgr. Simona Schwemleinová

 Bieblova 16

Světlušky

Bc. Miroslava Marešová DiS.

 

Pavlína Heinrichová

Píďalky

Mgr. Irena Šopíková - ředitelka

 

Jana Kuchtíčková

Vážky

Lenka Školeková

 

Tomáš Plachý, DiS.

Berunky

Sabina Neduchalová

 

Bc. Michala Krůpová

Ped. asistent

Lenka Školeková

Ela Žahourková

Kristýna Bolješiková Ray

                                                  
Provozní pracovníci:
Bieblova 25

Úklid

Adriana Jelínková

 

 

Kuchyně

Jarmila Randulová – vedoucí stravování

 

Michaela Vávrová

 Bieblova 16

Úklid

Andrea Kaštalánová - školnice

 

Eva Buchtová

 

Výdejna

Lucie Szúdorová

  
Základní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace v souladu s §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento školní řád, kterým se upravuje organizace a řízení školy, formy a metody práce školy, upřesňují se vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, jejich práva a povinnosti s přihlédnutím k provozním podmínkám této mateřské školy.Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, přijatých do této mateřské školy.  
Cíle předškolního vzdělávání      
Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Předškolní vzdělávání:
·          podporuje rozvoj osobnosti dítěte  předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
·          vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
·          napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
      MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči), s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.      MŠ může organizovat zdravotní pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce či zájmové činnosti související s výchovně vzdělávací činností školy.      Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Konkrétní cíle výchovy a vzdělávání jsou podrobně rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu.
  III. Práva dětí:
 Dítě má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
v      Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
v      Dítě má právo na vzdělání, v posledním ročníku MŠ na bezplatné vzdělávání.
v      Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
v      Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání.
v      Dítě má právo na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku i dílu.
v      Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu.
v     Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
v    Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.
Povinnosti dětí:
Dítě má respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla soužití, podřídit se nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.  
v  Respektovat pedagogické pracovníky školy.
v  Dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních.
v  Dbát na hygienické a kulturní návyky.
  
Práva a povinnosti rodičů: 
v    Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí  v průběhu celého dne.
v    Rodič má právo být informován o dění ve škole a seznámit se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů.
v    Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
v    Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, dle dohody s ředitelkou školy, podle §1 odst. 5 vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat. V případě nemocí způsobených parazity (vši, roupy,…), nesmí dítě do kolektivu. Zpět se může vrátit až po úplném uzdravení.
v    Rodič má povinnost omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.
v    Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
v   Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí.
v   Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
v    Rodič má právo být pravidelně informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění. Dohodnuté postupy vzdělávacích potřeb musí být v souladu se Školním řádem, ŠVP PV, organizací MŠ a obecně uznávanými pedagogickými zásadami.
v  Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, zkušenostmi, kontaktováním odborníků).
v   Rodič má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání  jeho dítěte.
v    Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
v   Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
v   Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ „O úplatě za předškolní vzdělávání“,  požádat o osvobození od úplaty za  vzdělávání svého dítěte či snížení jeho základní částky.
v    Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.
 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci: 
v    Po dohodě s pedagogickými pracovníky je možné si kdykoliv sjednat konzultační schůzku v době, kdy není pedagog u dětí.
v  Ke všem zaměstnancům MŠ se chováme s úctou a respektem.
v  Případná nedorozumění řeší zákonní zástupci s konkrétním pracovníkem. V případě potřeby dále s ředitelkou.
 Vzájemné vztahy mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.   
IV. Naše mateřská škola od 1.1.2003 vystupuje jako samostatný právní subjekt.  Součástí mateřské školy jsou dvě budovy. Budova Bieblova 25V MŠ má dvě třídy částečně věkově smíšených dětí a poskytují podmínky k maximálnímu rozvoji dětí. Třída „Pomněnky“ se nachází hned u hlavního vchodu do mateřské školy, třídu „Slunečnice“ najdete v zadní části budovy po projití šatnou, která je pro obě dvě třídy společná. Dále je v budově umístěna také školní kuchyně. V bezprostředním sousedství mateřské školy se nachází rozlehlá školní zahrada.Budova Bieblova 16 je od 1.1.2014 nově zrekonstruovaná čtyřtřídní mateřská škola. Děti jsou rozděleny do tříd částečně podle věku. Ve třídách „Píďalky“ a „Berunky“ jsou mladší a nejmladší děti a ve třídách „Světlušky“ a „Vážky“ jsou starší a nejstarší děti. Do budovy se strava dováží z jídelny ZŠ Merhautova. Součástí je přilehlá zahrada.     
 
Zápis dětí do MŠ
Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto údaje zveřejní způsobem v místě obvyklém. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ a stanovení délky zkušebního pobytu dítěte v MŠ. Přijetí dítěte do MŠ se řídí  kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou  legislativou a při zápise do MŠ s nimi zákonné zástupce dětí seznámí. ·   
Provozní doba MŠ
      MŠ Bieblova je v obou budovách zřízena jako zařízení s celodenním provozem - od 6.45 do 16.30 hod. Rodiče mohou přivádět  v době 6:45 – 8:15. Doporučujeme nejlépe do 8:00 hodin. Po obědě rodiče vyzvedávají 12:30 – 13:00, po odpočinku 15:00 – 16:20.  V jiný, než provozem MŠ doporučený čas, lze dítě přivést/vyzvednout po předběžné domluvě s učitelkou. Režim dne06:45 – scházení dětí ve třídě Pomněnky, Píďalky, Berunky

07:00 – 07:45 – odchod dětí ze scházecí třídy do své, spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální)  v průběhu činností  je 8:45 – 9:00 – svačina09:30 – 09:45 – příprava na pobyt venku09:45 – 11:45 – pobyt venku

11:45 – 12:30 - hygiena, příprava na oběd, oběd12:30 – 13:00 – možnost odchodu dětí po obědě, příprava na odpočinek13:00 – 14:30 – odpočinek dětí, klidné činnosti a individuální práce s nespícími dětmi, volná činnost dětí14:30 – 15:00 – vstávání, hygiena, postupné vydávání svačiny15:00 – 15:45 – spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální), rozcházení dětí     
15:45 – 16:30 – odchod dětí do rozcházecí třídy, rozcházení dětí, volnočasové aktivity
   ·  
Organizace provozu školy v době prázdnin
       V době prázdnin je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Omezení či přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy rodičům nejméně 2 měsíce předem. Zároveň zveřejní možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách.
        Stravování dětí
       Na budově Bieblova 25 zajišťuje školní jídelna při MŠ. Organizace a rozsah stravování v MŠ se řídí Provozním řádem Školní kuchyně v souladu s platnými právními předpisy.
Na budově Bieblova 16 zajišťuje stravu jídelna při ZŠ Merhautova. Organizace a rozsah stravování se řídí Provozním řádem školní jídelny pro MŠ (ZŠ a MŠ Merhautova 37).Ředitelka MŠ dohodne s rodičem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.
                                                                                                                                                                         $  Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena samostatnou směrnicí MŠ a je splatná do 10. dne  příslušného kalendářního měsíce. L   Ukončení předškolního vzdělávání
      Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:-          se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší 2 týdnů,
-          zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
-          ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské zařízení,
-          zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování ve stanoveném termínu
      Odklad povinné školní docházky do MŠ
     Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději do 31.března, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok.  
   
  Podávání informací rodičům
     Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, dnech otevřených dveří, náhledech ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatně dětí a zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ.      Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při  předávání dítěte.      Ředitelka školy přijímá rodiče po ukončení práce s dětmi v předem dohodnutém termínu.  
V.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ®
Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování  školských služeb (stravování dětí), přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
® MŠ poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
® Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů, nebo jimi pověřené osoby, či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce, nebo zpět rodičům, či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv.zmocnění).
® Rodiče jsou odpovědni za to, že předávají své dítě do MŠ zdravé. V mateřské škole nepodáváme dětem léky s výjimkou léků nezbytných z hlediska zdraví nebo ohrožení života dítěte. Není možné děti v MŠ „doléčovat“. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, jsou rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si je  mohli co nejdříve z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření.
® Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, nebo na účast na akcích pořádaných školou.
® Podle rozhodnutí ředitelky školy, mohou při akcích konaných mimo školu, konat dozor vedle  pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole.
® Mateřská škola dbá na předcházení úrazům u dětí. Pravidelně vyhodnocuje rizika a z nich činíme opatření. Děti jsou na začátku roku a v průběhu před každou akcí poučeny o bezpečném chování.
® V případě úrazu, který je možno ošetřit v MŠ, informujeme rodiče při vyzvednutí dítěte. V případě úrazu vyžadujícího lékařské ošetření, informujeme rodiče neprodleně a ti si dítě vyzvednou a zajistí lékařské ošetření. V nutnosti přivolání ZZS je pracovníky MŠ zabezpečeno přivolání ZZS a rodiče jsou informováni neprodleně po vyšetření lékařem.
® O bezpečnost dětí mimo MŠ zodpovídá pedagogický pracovník. Ten průběžně kontroluje okolí a poučuje děti o pravidlech bezpečnosti.
® Děti oblékejte přiměřeně počasí a činnostem v MŠ.
® Nedávejte svým dětem do MŠ věci a hračky, které by mohly ohrozit jejich zdraví, či způsobit úraz. Mateřská škola za přinesené věci nezodpovídá.
® Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství  nebo  násilí  jsou v MŠ  nepřípustné a  snažíme se jim předcházet.
® Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
® Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ je přísný zákaz kouření. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny, nebo místa pro kouření vyhrazená (§ 8 odst.1b) zákona č.379/2005 Sb.)
 VI.Prevence sociálně patologických jevů
1.            Právní východiskao             Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2005-2008o             § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákono             § 18 písm. c) zákona č 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkamio             Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: 20 006/2007-51o             Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č. j.: 37 014/2005-25o             Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a školských zařízen 
2.            Primární prevencea)           Vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům a chování
(záškoláctví, šikana, užívání návykových látek apod.), formou:
•            Poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím školního vzdělávacího programu (zdraví, zdravý životní styl)
•            Vytvoření základů pro pozdější volno časové aktivity na základní škole a mimoškolní činnosti (zájmové kroužky, ZUŠ, sportovní aktivity)
•            Aktivního sociálního učení (kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým, naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci, mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti získávat v přirozeném prostředí vrstevníků
•            Respektovat individuální potřeby a zájmy a umožnit jejich rozvoj b) Rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
•            Domácího násilí
•            Týrání a zneužívání dětí
•            Zanedbávání dětí 
3.            Začlenění primární prevence sociálně patologických jevů u dětí do školního vzdělávacího programu
a)           Do školního vzdělávacího programu ,,S kamarády právě teď chceme poznat celý svět“ začleněna problematika prevence sociálně patologických jevů tak, aby se prevence sociálně patologických jevů u dětí stala přirozenou součástí výchovy a vzdělání v mateřské škole 
b)           Každý pedagogický pracovník dbá na to, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u dětí dotýká 4.           Školní preventivní strategie- školní preventivní program
•            Je dlouhodobým preventivním programem pro školu
•            Je součástí školního vzdělávacího programu
•            Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu
•            Je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečněna
•            Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí
•            Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů
•            Zvyšuje schopnost dětí činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí
•            Má dlouhotrvající výsledky
•            Pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů a případné další závislosti, včetně antibiotik, dopingu, násilí, a násilného chování, intolerance a antisemitismu
•            Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíc ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při ochraně jejich lidských práv
•            Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity)
•            Poskytuje podněty ke zpracování minimálního preventivního programu 
5.            Ředitelka školy ve vztahu k primární prevenciVytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména:
•            Zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů
•            Koordinaci tvorby, kontrolu realizace a pravidelným vyhodnocováním minimálního preventivního programu a začleněním školního preventivního programu do školního vzdělávacího programu školy
•            Řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole
•            Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
•            Podporou týmové spolupráce třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování minimálního preventivního programu
•            Spolupráci s metodikem prevence v PPP- Kouhoutova, Pu. Šmardová 6.           Učitelka ve vztahu k primární prevenci
•            Vyhodnocuje všechny signály, které by mohly vést k sociálně patologickým jevům u dětí (týrání, zanedbávání) podílí se na realizaci minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě
•            Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi dětmi třídy.
•            Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí třídy
•            Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech dětí třídy a o jejich rodinném zázemí  7.            Minimální preventivní programNa tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy
•            Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
•            Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
•            Při nástupu dítěte do MŠ po infekčním onemocnění předloží rodič písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu zdravých dětí. Zásady bezpečnosti při práci s dětmiPři vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská pracovněprávní legislativa.
•            Týká se především:
•            Přesunu dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
•            Pobytu dětí v přírodě
•            Rozdělávání ohně při různých akcích mateřské školy
•            Sportovních činností a pohybových aktivit
•            Pracovních a výtvarných činností Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
•            Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
•            V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy s cílem řešit případné odchylky ve vztazích mezi dětmi a jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči, popř. PPP. 
•            Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.  
VII.      Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy a školní zahrady, šetrnému zacházení s hračkami. Děti vedeme i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých. Rodiče se po dohodě s ředitelkou podílí na náhradách škody způsobené jejich dětmi.                                                                                                                                                                                     
Zpracovala: ředitelka školy – Mgr. Irena Šopíková
Nabývá účinnost dnem: 1.9.2016                                                                                                                                                     

ANKETA

NOVINKY
Básnička Abeceda našich dětí


    Loučení s předškoláčky ze Slunečnic     A jako Adámek, Arnoštek a Anča, Bé jako na mikádo os... celý článek...
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal