Mateřská škola, Brno - Bieblova

ŠKOLNÍ ŘÁD

 
ŠKOLNÍ  ŘÁD (ŠŘ)
 
Vážení rodiče,
          vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole. Přejeme si, abyste u nás byli spokojeni a rádi k nám chodili.                                                                    
Kolektiv pracovníků mateřské školy
 
Pedagogičtí pracovníci:
                  
Bieblova

Světlušky

Martina Weinbergerová - zástupce ředitelky

 

Bc. Zuzana Vršková, DiS.

Píďalky

Mgr. Irena Šopíková - ředitelka

 

Jana Kuchtíčková

Vážky

Lenka Školeková

 

Tomáš Plachý, DiS.

Berunky

Sabina Neduchalová

 

Mgr. Michaela Krůpová

                                          
Provozní pracovníci:
 
Bieblova

Úklid

Andrea Kaštalánová - školnice

 

Adriana Jelínková

 

Alena Maková

Výdejna

Lucie Szúdorová

 
 
 
 
 I.
Základní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy, Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace v souladu s §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydává tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.
 
II.
Cíle předškolního vzdělávání
Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Předškolní vzdělávání:

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči), s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.
 MŠ může organizovat zdravotní pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce či zájmové činnosti související s výchovně vzdělávací činností školy.
 Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 
III.
Práva a povinnosti dětí a rodičů, vzájemné vztahy s pedagogy
Práva dětí:
v     Dítě má právo na vzdělávání, hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
v     Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
v     Dítě má právo na bezúplatné vzdělávání, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
v     Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
v     Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání.
v     Dítě má právo na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku i dílu.
v     Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu.
v    Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
v   Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.
 
Povinnosti dětí:
v   Dítě má respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla soužití, podřídit se nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.  
v Respektovat pedagogické pracovníky školy.
v Dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních.
v Dbát na hygienické a kulturní návyky.
 
Práva rodičů:
v Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí  v průběhu celého dne.
v   Rodič má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, být informován o dění ve škole a seznámit se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů.
v   Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
v Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
v   Rodič má právo být pravidelně informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění. Dohodnuté postupy vzdělávacích potřeb musí být v souladu se Školním řádem, ŠVP PV, organizací MŠ a obecně uznávanými pedagogickými zásadami.
v Rodič má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
v Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
v  Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ „O úplatě za předškolní vzdělávání“, požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte či snížení jeho základní částky.
 
Povinnosti rodičů:
v Rodič má povinnost přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v termínu řádného zápisu (v období od 2. 5. do 16. 5.), k docházce od září následujícího po dovršení 5ti let dítěte.
v Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte přijatého k povinné předškolní docházce v době od 8:30 do 12:30 po-pá mimo dobu školních prázdnin v Jihomoravském kraji. V případě nepřítomnosti rodič doloží pedagogům třídy písemnou omluvenku do tří dnů po skončení nepřítomnsti. Viz. Omluvný list – příloha č.1
v Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
v   Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, dle dohody s ředitelkou školy, předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat. V případě nemocí způsobených parazity (vši, roupy,…), nesmí dítě do kolektivu. Zpět se může vrátit až po úplném uzdravení.
v   Rodič má povinnost omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.
v Rodič má povinnost zajistit vyzvednutí svého dítěte v případě onemocnění či poranění a mít pro tyto případy vždy dostupný alespoň jeden uvedený telefonní kontakt po dobu pobytu dítěte v MŠ.
v  Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí.
v Rodič má povinnost na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.
v Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
v Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.
v Rodiče mají povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
 
 
Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci:
v Po dohodě s pedagogickými pracovníky je možné si kdykoliv sjednat konzultační schůzku v době, kdy není pedagog u dětí.
v K sobě navzájem se chováme s úctou a respektem.
v Případná nedorozumění řeší zákonní zástupci s konkrétním pracovníkem. V případě potřeby dále s ředitelkou.
v V případě neplnění povinné předškolní docházky má škola povinnost, hlásit tuto skutečnost na místně příslušný OSPOD.
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci,  dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 
IV.
Provoz a vnitřní režim školy
Naše mateřská škola od 1. 1. 2003 vystupuje jako samostatný právní subjekt.  Součástí mateřské školy jsou dvě budovy. Budova Bieblova 25 MŠ je dočasně uzavřená z důvodu havárie.
Budova Bieblova 16 je od 1. 1. 2014 nově zrekonstruovaná čtyřtřídní mateřská škola. Děti jsou rozděleny do tříd částečně podle věku. Ve třídách „Píďalky“ a „Berunky“ jsou mladší a nejmladší děti a ve třídách „Světlušky“ a „Vážky“ jsou starší a nejstarší děti. Do budovy se strava dováží z jídelny ZŠ Merhautova. Součástí je přilehlá zahrada.
 
          Zápis dětí do MŠ
          Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem a v termínu dle školského zákona místo,
termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto údaje zveřejní způsobem v místě obvyklém. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ a stanovení délky zkušebního pobytu dítěte v MŠ. Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou  legislativou a při zápise do MŠ s nimi zákonné zástupce dětí seznámí.
Rodiče dětí, které budou plnit v následujícím školním roce povinnou předškolní docházku – dále jen PPD, mají právo na přijetí ve spádové MŠ. V případě, že budou plnit PPD v jiné MŠ nebo dle podmínek školského zákona, nemusí spádovou MŠ kontaktovat, učiní tak vedení. Rodič je povinen přihlásit své dítě k PPD dle podmínek školského zákona, jinak mu hrozí za porušení zákona pokuta až do výše 5000,- v přestupkovém řízení.
 
Individuální vzdělávání dítěte – dle § 34b ŠZ.
Možnou alternativou k povinnému předškolnímu vzdělávání je individuální vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze zahájit nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno ředitelce MŠ.
Podmínky individuálního vzdělávání jsou následující:
1.           Rodič se seznámí s „Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku“ http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku a se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy (dále jen ŠVP PV). Rodiče dítě vzdělávají podle očekávaných výstupů v ŠVP PV a bodů v desateru.
 
2.          K přezkoušení, ke kterému budou vyzváni v období 3 až 4 měsíců po zahájení individuálního vzdělávání, s sebou přinesou portfolio dítěte a to bude obsahovat:
 
-            Informace o dítěti, popřípadě zprávy z poradenských zařízení
-            1x měsíčně kresba postavy a domečku
-            1x měsíčně kresba podle předlohy
-            1x za 14 dní básnička, kterou dítě umí
-            1x za 14 dní písnička, kterou dítě umí
-            1x za 14 dní obrázek pro vyprávění příběhu, s nímž s dítětem pracuje
-            1x týdně fotky staveb z různých stavebnic
-            Vyplněné materiály dodané školou: Mezi námi předškoláky 3.díl, Počítání soba Boba 3.díl, Rozvoj zrakového vnímání, Co si tužky povídaly, Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let, Rozvoj grafomotoriky, Na návštěvě u malíře
 
3.          Pedagogický pracovník provede přezkoušení z podmínek stanovených v portfoliu a dále z těchto činností:
-            Orientace v prostoru (levá, pravá, nahoře, pod, za…)
-            Orientace v čase (dny v týdnu, roční období, části a posloupnosti dne…)
-            Matematické představy (číselná řada, třídění, řazení, geometrické tvary…)
-            Barvy (třídění, řazení, pojmenování)
-            Správné držení psacího náčiní
-            Sluchové rozlišení hlásky na začátku a na konci slova
-            Roztleskávání slov na slabiky
-            Vyprávění příběhu
-            Úroveň jemné motoriky (nůžky, papír, modelovací hmota, korálky…)
-            Hrubá motorika (cvičení s náčiním a na nářadí)
-            Konstruktivní činnosti (stavby z různých stavebnic)
-            Samostatnost při sebeobsluze
-            Soustředění se na práci, dokončování započatých činností
-            Rozhovor z oblasti enviromentální výchovy
-            Znalost jména rodičů, sourozenců, zaměstnání rodičů, adresy…
 Dítě dochází na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech do MŠ v období 3-4 měsíce po zahájení individuálního vzdělávání v termínu, který ředitelka předem zveřejní. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví v daném nebo náhradním termínu, nebo pokud budou zjištěny nedostatky v individuálním vzdělávání, může ředitelka individuální vzdělávání ukončit a určit datum zahájení pravidelné docházky.
 
Podmínky pro děti mladší tří let
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků vymezených v kapitole 7 ještě další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.
v Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
v Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
v Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
v Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
v Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
v Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí.
v Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
v Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
v Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
v Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
v V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.
Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy .
 
 
·   Provozní doba MŠ
MŠ Bieblova je zřízena jako škola s celodenním provozem – od 6.45 do 16.30 hod. Rodiče mohou přivádět děti v době od 6:45 do 8:30. Z důvodu systematického vzdělávání doporučujeme příchod nejlépe do 8:00 hodin. Po obědě rodiče vyzvedávají děti 12:30 – 13:00, po odpočinku 15:00 – 16:20.  V jiný, než provozem MŠ doporučený čas, lze dítě přivést/vyzvednout dítě kdykoliv, nejlépe však po předběžné domluvě s učitelkou.
 
Režim dne
06:45 – scházení dětí ve třídě Píďalky, Berunky
07:00 – 07:45 – odchod dětí do svých tříd, spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální)  v průběhu činností  je 8:45 – 9:00 – svačina
09:30 – 09:45 – příprava na pobyt venku
09:45 – 11:45 – pobyt venku
11:45 – 12:30 - hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 – 12:30 – možnost odchodu dětí po obědě, příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 – odpočinek dětí, klidné činnosti a individuální práce s nespícími dětmi, volná činnost dětí
14:30 – 15:00 – vstávání, hygiena, postupné vydávání svačiny
15:00 – 15:45 – spontánní a řízené činnosti (skupinové a individuální), rozcházení dětí     
15:45 – 16:30 – odchod dětí do rozcházecí třídy, rozcházení dětí, volnočasové aktivity
 
·   Organizace provozu školy v době prázdnin
Ředitelka školy po projednání se zřizovatelem rozhodne o omezení či přerušení provozu v MŠ v době prázdnin. Omezení či přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy rodičům nejméně 2 měsíce předem. Zároveň zveřejní možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách.
 
           Stravování dětí
 V budově Bieblova 16 zajišťuje stravu jídelna při ZŠ Merhautova. Organizace a rozsah stravování se řídí Provozním řádem školní jídelny pro MŠ (ZŠ a MŠ Merhautova 37).
Ředitelka MŠ dohodne s rodičem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.
Informace o ceně a splatnosti jsou uvedené v aktuálním Provozním řádu jídelny a Směrnici o donášce vlastní stravy.
                                                                                                                                                                        
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena samostatnou směrnicí MŠ. Úplata je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, je vzdělávání bezúplatné.
 
Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (nelze v případě dítěte , pro které je předškolní vzdělávání povinné) jestliže:
-        se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší 2 týdny,
-        zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
-        ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské zařízení,
-        zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 
Postup při odkladu povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu do ZŠ tj. 1.-30.4., odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději do 31.března, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok.  
 
Podávání informací rodičům
          Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, dnech otevřených dveří, náhledech ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatně dětí, zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a z webových stránek školy.
Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte.
          Ředitelka školy přijímá rodiče po ukončení práce s dětmi v předem dohodnutém termínu.
 
V.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 
®      Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování  školských služeb (stravování dětí), přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.
® MŠ poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
® Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů, nebo jimi pověřené osoby, či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce, nebo zpět rodičům, či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv.zmocnění).
®Rodiče jsou odpovědni za to, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Není možné děti v MŠ „doléčovat“. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, jsou rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si je mohli co nejdříve z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření.
 Škola není povinna podávat dítěti léky. Není k tomu odborně způsobilá. Podávání léků dítěti mateřskou školou tak přichází v úvahu pouze:
a)      jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví (např. u alergické reakce), tuto povinnost má podle § 29 školského zákona,
b)     jde-li o léky (dle jednoznačného vyjádření lékaře) nezbytné z hlediska ochrany jeho zdraví (tj. nepodání léků přímo ohrožuje zdraví dítěte), je nezbytné poskytovat léky v době docházky do MŠ (není možné řešit např. ráno a večer).
c)      U homeopatik lze jen těžko předpokládat nezbytnost podávání těchto léků, nejde ani o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví, pokud tedy nebude existovat dohoda se zákonnými zástupci, není škola povinna tyto léky podávat.
® Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, nebo na účast na akcích pořádaných školou.
® Podle rozhodnutí ředitelky školy, mohou při akcích konaných mimo školu, konat dozor vedle  pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole.
® Mateřská škola dbá na předcházení úrazům u dětí. Pravidelně vyhodnocuje rizika a z nich činíme opatření. Děti jsou na začátku roku a v průběhu před každou akcí poučeny o bezpečném chování.
® V případě úrazu, který je možno ošetřit v MŠ, informujeme rodiče při vyzvednutí dítěte. V případě úrazu vyžadujícího lékařské ošetření, informujeme rodiče neprodleně a ti si dítě vyzvednou a zajistí lékařské ošetření. V nutnosti přivolání ZZS je pracovníky MŠ zabezpečeno přivolání ZZS a rodiče jsou informováni neprodleně po vyšetření lékařem.
® O bezpečnost dětí mimo MŠ zodpovídá pedagogický pracovník. Ten průběžně kontroluje okolí a poučuje děti o pravidlech bezpečnosti.
® Děti oblékejte přiměřeně počasí a činnostem v MŠ.
® Nedávejte svým dětem do MŠ věci a hračky, které by mohly ohrozit jejich zdraví, či způsobit úraz. Mateřská škola za přinesené věci nezodpovídá.
® Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství  nebo  násilí  jsou v MŠ  nepřípustné a  snažíme se jim předcházet.
® Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.
® Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ je přísný zákaz kouření. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny, nebo místa pro kouření vyhrazená (§ 8 odst.1b) zákona č.379/2005 Sb.)
 
VI.
Prevence sociálně patologických jevů
1.           Právní východiska
o           Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2005-2008
o           § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
o           § 18 písm. c) zákona č 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
o           Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: 20 006/2007-51
o           Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č. j.: 37 014/2005-25
o           Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a školských zařízen
 
2.          Primární prevence
a)          Vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům a chování
(záškoláctví, šikana, užívání návykových látek apod.), formou:
•          Poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím školního vzdělávacího programu (zdraví, zdravý životní styl)
•          Vytvoření základů pro pozdější volno časové aktivity na základní škole a mimoškolní činnosti (zájmové kroužky, ZUŠ, sportovní aktivity)
•          Aktivního sociálního učení (kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým, naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci, mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti získávat v přirozeném prostředí vrstevníků
•          Respektovat individuální potřeby a zájmy a umožnit jejich rozvoj
 
b) Rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
•          Domácího násilí
•          Týrání a zneužívání dětí
•          Zanedbávání dětí
 
3.          Začlenění primární prevence sociálně patologických jevů u dětí do školního vzdělávacího programu
a)          Do školního vzdělávacího programu ,,S kamarády právě teď chceme poznat celý svět“ začleněna problematika prevence sociálně patologických jevů tak, aby se prevence sociálně patologických jevů u dětí stala přirozenou součástí výchovy a vzdělání v mateřské škole
 
b)         Každý pedagogický pracovník dbá na to, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u dětí dotýká
 
4.          Školní preventivní strategie- školní preventivní program
•          Je dlouhodobým preventivním programem pro školu
•          Je součástí školního vzdělávacího programu
•          Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu
•          Je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečněna
•          Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí
•          Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů
•          Zvyšuje schopnost dětí činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí
•          Má dlouhotrvající výsledky
•          Pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů a případné další závislosti, včetně antibiotik, dopingu, násilí, a násilného chování, intolerance a antisemitismu
•          Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíc ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při ochraně jejich lidských práv
•          Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity)
•          Poskytuje podněty ke zpracování minimálního preventivního programu
 
5.          Ředitelka školy ve vztahu k primární prevenci
Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména:
•          Zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů
•          Koordinaci tvorby, kontrolu realizace a pravidelným vyhodnocováním minimálního preventivního programu a začleněním školního preventivního programu do školního vzdělávacího programu školy
•          Řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole
•          Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
•          Podporou týmové spolupráce třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování minimálního preventivního programu
•          Spolupráci s metodikem prevence v PPP- Kouhoutova, Dr. Šmardová
 
6.          Učitelka ve vztahu k primární prevenci
•          Vyhodnocuje všechny signály, které by mohly vést k sociálně patologickým jevům u dětí (týrání, zanedbávání) podílí se na realizaci minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě
•          Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi dětmi třídy.
•          Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí třídy
•          Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech dětí třídy a o jejich rodinném zázemí
 
 
7.          Minimální preventivní program
Na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy
•          Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
•          Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
•          Při nástupu dítěte do MŠ po infekčním onemocnění předloží rodič písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu zdravých dětí.
 
Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská pracovněprávní legislativa.
•          Týká se především:
•          Přesunu dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
•          Pobytu dětí v přírodě
•          Rozdělávání ohně při různých akcích mateřské školy
•          Sportovních činností a pohybových aktivit
•          Pracovních a výtvarných činností
 
Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
•          Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 
•          V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy s cílem řešit případné odchylky ve vztazích mezi dětmi a jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči, popř. PPP.
 
•          Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
VII.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy a školní zahrady, šetrnému zacházení s hračkami. Děti vedeme i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých. Rodiče se po dohodě s ředitelkou podílí na náhradách škody způsobené jejich dětmi.
 
 
                                                                                                                                                                                  
Zpracovala: Mgr. Irena Šopíková, ředitelka školy
Projednán na pedagogické radě dne: 28.8.2017
Seznámení zaměstnanců dne: 28.8.2017
Seznámení rodičů dne: 5.9.2017
Nabývá účinnost dne: 1. 9. 2017
 
 
                                                                                                      
                                                                                     
 

 

ANKETA

NOVINKY
Básnička Abeceda našich dětí


    Loučení s předškoláčky ze Slunečnic     A jako Adámek, Arnoštek a Anča, Bé jako na mikádo os... celý článek...
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal